مدیریت هسته گزینش
۱۴۰۰/۱/۲۶
قانون گزينش كشور


مواد قانون گزينش:


ماده يك:گزينش بر اساس فرمان امام( ( ره
ماده دو: ضوابط عمومي گزينش
ماده سه: اركان گزينش كشور
ماده چهار: تركيب هيأت عالي گزينش
ماده پنج : وظايف رئيس جمهور در اجراي گزينش كشور
ماده شش: اختيارات رياست جمهوري
ماده هفت: تشكيلات گزينش
ماده هشت: وظايف هيأت مركزي گزينش
ماده نه: وظايف دبير هيأت مركزي گزينش
ماده ده: وظايف هسته هاي گزينش
ماده يازده: وظايف مدير هسته
ماده دوازده: وظايف دستگاه در امر گزينش
ماده سيزده: ضوابط ويژه كارگزاران گزينش
ماده چهارده: رسيدگي به شكايات
ماده پانزده: بناي صدور رأي در گزينش
ماده شانزده: زمان انجام گزينش
ماده هفده: نحوه همكاري دستگاهها با گزينش
ماده هجده: آيين نامه اجرايي

بسمه تعالي

ق ـ 4265
1374/6/28
قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش
ماده1- گزينش مربيان پرورشي ، معلمان و كليه كاركنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 15/10/1361 حضرت امام خميني (ره) به شرح زير خواهد بود.
ضوابط:
ماده 2- ضوابط عمومي گزينش اخلاقي ، اعتقادي و سياسي كاركنان آموزش و پرورش ، مدارس غير انتفاعي ، سازمانها و شركتهاي تابعه اعم از داوطلبان مراكز تربيت معلم ، دانشسراي تربيت معلم ، تعهد دبيري ، متعهدين خدمت و استخدام و اشتغال ، بورسيه هاي داخل و خارج ، اعزام مأمورين ثابت ، مأمورين و منتقلين ساير دستگاهها براي مشاغل آموزشي و غير آموزشي ، علاوه بر داشتن شرايط عمومي استخدام ، ( صلاحيت علمي و توانائي جسمي و رواني) به قرار ذيل است:

-1 اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
-2 التزام عملي به احكام اسلام
-3اعتقاد و التزام به ولايت فقيه ، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
-4 عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
-5 عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي ، هواداري از احزاب و سازمانها و گروههائي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلامشده و يا مي شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
-6 عدم سابقه محكوميت كيفري مؤثر
-7 عدم اعتياد به مواد مخدر

تبصره 1- در خصوص بند 3 اقليتهاي مذهبي مصرح در قانون اساسي از نظر اعتقادي و عملي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه تابعشرائط خاص خود مي باشند و در هر حال نبايد متجاهر به نقض احكام اسلامي باشند.
تبصره 2- ايثارگران در گزينش داراي اولويت مي باشند و در موارد محدوديت ظرفيت و كثرت تقاضا ، ملاكهاي تقدم( مانند مناطق محروم ، فعاليت در نهادهاي انقلاب ، شركت در نماز جمعه و جماعات ، پوشش چادر براي خواهران) نيز نسبت به داوطلبان اعمال مي گردد.
تبصره 3- تشخيص بند 5 ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيأت عالي گزينش مي باشد.
تركيب و وظايف هيأت عالي گزينش:
ماده 3-اركان گزينش كشور عبارتند از:
-1رئيس جمهور
-2 هيأت عالي گزينش
-3 هيأت هاي مركزي
-4 هسته هاي گزينش
ماده 4- رئيس جمهور براي انجام وظايف مقرر در ماده 5 اين قانون و با توجه به موارد و ضوابط مندرج در فرمان حصرت امام(ره) هيأت عالي گزينش را با تركيب زير تشكيل مي دهد:
-1 نماينده قوه قضائيه به انتخاب رئيس قوه قضائيه
-2 دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد)
-3 وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد
-4 دو نماينده از كميسيونهاي امور اداري و استخدامي و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر.
تبصره – دبيرخانه هيأت عالي گزينش كه زير نظر دبير هيأت و در نهاد رياست جمهوري مي باشد ، داراي رديف مستقل بودجه بوده و كماكان از كليه امكاناتي كه در اختيار دارد استفاده خواهد نمود.

ماده 5- وظايف رئيس جمهوري در اجراي گزينش كشور به شرح ذيل مي باشد:
-1تعيين سياستها ، خط مشي ها ، تطبيق ضوابط مربوط به امر گزينش با موازين شرعي ، تعيين ضوابط و مرجع احراز توبه و تغييرات مربوطه.
-2 ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال هيأت هاي مركزي گزينش و عنداللزوم انحلال هسته ها.
-3 تدوين و تصويب آيين نامه ها ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، فرمهاي لازم جهت حسن انجام امور گزينشي كشور
-4بررسي و احراز صلاحيت اعضاء هيأتهاي مركزي ، مسؤول و معاونين دبيرخانه ، مدير و اعضاء هسته هاي گزينش كشور و عنداللزوم در ساير موارد مربوطه
-5 مرجع عالي تفسير و توضيح آيين نامه ها ، شرح وظايف ، نظارت و بازرسي ، هماهنگي ، رسيدگي به شكايات ، آموزش و پرورش و پژوهش ، احراز صلاحيت ارزشيابي عملكرد ، عزل و نصب كادر گزينش ، بانك اطلاعاتي ، زمانبندي، استفاده از تكنولوژي در گزينش كشور
-6 اعلام نظر نهايي نسبت به آراي صادره گزينشي ، بودجه ، تشكيلات ، نيروي انساني مورد نياز هيأتهاي مركزي و هسته هاي گزينشي و ارسال به مراجع ذيربط جهت عضويت
-7 تعيين نمودار تشكيلاتي ، تشكيلات تفضيلي و بودجه مورد نياز هيأت عالي گزينش.
تبصره 1- مصوبات هيأت عالي گزينش پس از تأييد رئيس جمهور لازم الاجرا است.
تبصره 2- وظايف دبير هيأت عالي گزينش در صورت تفويض رئيس جمهور عبارتست از:
-1 اداره امور اجراي هيأت عالي و دبيرخانه آن با نظر هيأت
-2 صدور احكام انتصابات طبق مقررات
-3 پيگيري و اجراي مصوبات هيأت عالي و انجام كليه امور اجرايي گزينش كشور از قبيل آموزش و پرورش و پژوهش ، نظارت ، بازرسي وپيگيري ، هماهنگي ، ارزشيابي و پيشنهاد عزل كادر گزينش
ماده 6- رئيس جمهور با رعايت مفاد اين قانون مي تواند اداره امور گزينش كشور را مستقيماً عهده دار شود و يا به عهده ديگري بگذارد.

تشكيلات:
ماده 7 – تشكيلات گزينش وزارت آموزش و پرورش به اين شرح خواهد بود:
الف – هيأت مركزي گزينش توسط هيأت عالي گزينش تشكيل مي گردد و به عنوان مرجع گزينش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود اعضاي هيأت مذكور كه با حكم دبير هيأت عالي گزينش منصوب مي شوند ، عبارتند از:
-1 نماينده وزير
-2 نماينده سازمان اموراداري و استخدامي كشور
-3 نماينده هيأت عالي گزينش
تبصره 1- يك نفر از اعضاء كميسيون آموزش و پرورش به انتخاب كميسيون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
تبصره 2- هيأت مركزي گزينش داراي يك دبير خواهد بود كه با پيشنهاد اعضاء هيأت مركزي و حكم دبير هيأت عالي گزينش به مدت 4 سال منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است.
تغيير دبير با تصويب هيأت عالي خواهد بود.
تبصره 3- دبيرخانه هيأت مركزي زير نظر آن هيأت تشكيل مي گردد ، مسؤول آن به پيشنهاد هيأت مركزي و تأييد هيأت عالي و با حكم دبير هيأت منصوب خواهد شد.

ب- هسته هاي گزينش ، كه در واحدهاي مختلف وزارت آموزش و پرورش مركب از سه تا پنج نفر مي باشد ، در امتداد پستهاي سازماني و توسط هيأت مركزي عنداللزوم تشكيل مي گردد اعضاي هسته هاي گزينش با صلاحديد و معرفي هيأت مركزي گزينش منصوب مي شوند
تبصره – هسته هاي گزينش داراي يك مدير خواهند بود كه با حكم دبير هيأت مركزي منصوب مي شوند

ج- وظايف و حدود اختيارات:
ماده 8- وظايف هيأت مركزي گزينش به شرح زير خواهد بود:
-1 ايجاد تفكيك ، ادغام و انحلال ، هسته هاي گزينش مورد نياز طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
-2 بررسي ، انتخاب ، معرفي اعضاء هسته هاي گزينش ، مسؤول و معاونين دبيرخانه به هيأت عالي گزينش
-3 رسيدگي به شكايات در مرحله دوم تجديدنظر.
-4 اجراي مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها ، ساير امور محوله كه از سوي هيأت عالي گزينش ابلاغ مي گردد
-5 ايجاد هماهنگي ، آموزش ، بازرسي ، نظارت و ارزشيابي عملكرد كليه هسته هاي گزينش و تهيه بخشنامه هاي مربوطه.
-6 ارتباط و هماهنگي لازم با دستگاهها و مراجع ذيربط
-7 پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه به وزارتخانه

ماده 9- وظايف دبير هيأت مركزي گزينش عبارت است از:
-1 اداره امور اجرايي هيأت مركزي و دبيرخانه طبق دستورالعملهاي هيأت عالي گزينش
-2 صدور احكام انتصاب پس از طي مراحل قانوني
-3 پيگيري و اجراي مصوبات هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده 10- هسته هاي گزينش وظايف ذيل را زير نظر هيأت مركزي به عهده دارند
-1 اجراي دستورالعملها ، بخشنامه ها و ساير موارد محوله از هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
-2 بررسي و تعيين صلاحيت اخلاقي ، اعتقادي و سياسي متقاضيان مشمول اين قانون قبل از ورود تا مرحله قطعيت اشتغال ( به تحصيل يا استخدام)
-3 تأييد صلاحيت كاركنان هسته
-4 رسيدگي به شكايات در مرحله اول تجديدنظر

ماده 11- وظايف مدير هسته به شرح ذيل مي باشد:
1-اداره امور اجرايي و هماهنگي امور واحدهاي هسته گزينش طبق دستورالعملهاي هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش
-2 صدور احكام انتصاب كاركنان پس از بررسي و تأييد هسته گزينش
-3 اجراي كليه مصوبات هسته گزينش ، هيأت مركزي و هيأت عالي گزينش

ماده 12- وظايف آموزش و پرورش در امر گزينش به شرح ذيل است:
-1 برگزاري امتحانات يا مصاحبه تخصصي در موارد لزوم طبق مقررات استخدام كشوري ( همزمان با طي مراحل گزينش) با مسئوليت نماينده وزير در هيأت ( در صورت تفويض سازمان اموراداري و استخدامي كشور)
-2 انجام امور معاينات پزشكي اعم از معاينات عمومي و آزمايشگاهي بطور اعم و اخص طبق آيين نامه پيشنهادي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه به تصويب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد.
-3 پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و بودجه مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه آن حسب مورد به سازمان اموراداري واستخدامي كشور يا سازمان برنامه و بودجه.
-4 تأمين كليه امكانات مورد نياز هيأت مركزي و هسته هاي گزينش تابعه اعم از پرسنل ، جا و مكان ، وسايل نقليه و همچنين پيشبيني رديف مستقل بودجه براي هيأت مركزي گزينش
تبصره1- سازمانهاي امور اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پيشنهادهاي وزارتخانه با رعايت نظر هيأت عالي گزينش اقدام نمايند.
تبصره 2- كليه امكاناتي كه در تاريخ 1/7/1373 در اختيار هيأت مركزي و هسته هاي گزينش آموزش و پرورش بوده است اعم از نيروي انساني موجود با توجه به پستهاي سازماني ، مكان ، وسيله نقليه كماكان در اختيار هيأت تشكيل شده بر اساس اين قانون خواهد بود به استثناء مواردي كه طبق قانون منتقل يا واگذار شده باشد.
ساير مقررات:
ماده 13- كارگزاران گزينش مي بايد علاوه بر ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون داراي شرايط زير نيز باشند:
الف – شرايط مقرر در فرمان 15/10/1361 حضرت امام خميني (ره) صالح ، متعهد ، عاقل ، صاحب اخلاق كريمه ، فاضل ، متوجه به مسايل روز باشند و تنگ نظر ، تندخو ، مسامحه كار و سهل انگار نباشند.
ب- 25 سال سن و تأهل براي اعضاي هيأتهاي مركزي و 23 سال سن و تأهل براي اعضاء هسته هاي گزينش و تأهل براي ساير پرسنل گزينش با اولويت.
ماده 14- افرادي كه در مراحل گزينش واجد شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تشخيص داده شوند در صورت اعتراض مي توانند تقاضاي كتبي خود را حداكثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دريافت حكم به مرجع تجديدنظر كنند ،( اول ، دوم)تحويل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است دستورالعمل اين ماده توسط هيأت عالي گزينش تهيه و به تصويب مي رسد.
تبصره 1- مرحله اول تجديدنظر توسط هسته گزينش ( حداقل با دو نفر جديد) و مرحله دوم آن توسط هيأت مركزي صورت مي گيرد.
تبصره 2- هيأت عالي گزينش نسبت به هر مورد از احكام صادره و هر گونه تخلف اعم از مسامحه كاري ، تندروي ، اعمال تبعيض و انجام امور خلاف شرع رسيدگي نموده و پس از اصلاح يا ابطال آراء هيأت صادر كننده رأي را ملزم به اجراي رأي جديد ، برخورد با متخلف ، ترميم و يا انحلال واحد گزينش و يا ارجاع به مراجع ذيربط نموده و در غير اينصورت رأساً اقدام مي نمايد.
هيأت عالي گزينش دستورالعمل اين تبصره را تهيه و تصويب خواهد نمود.
تبصره 3ـ معترضين به آراء هيأت مركزي و هسته ها حداكثر تا دو ماه از ابلاغ رأي مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند و ديوان نسبت به رسيدگي اقدام مي نمايند.
ماده 15- صدور رأي در گزينش افراد با شرايط عمومي يا انتخاب اصلح تابع نظر اكثريت اعضاء بوده و بر مبناي اقرار يا بينه به شرط عدم تعارض يا شياع مفيد ، اطمينان يا قرائن و امارات موجب اطمينان كه حداقل با انجام تحقيق ( غير از اقرار) از منابع موثق و طبق موازين شرعي احراز مي گردد ساير مراحل طبق دستورالعمل هيأت عالي گزينش خواهد بود.
ماده 16- هيأت مركزي موطف است حداكثر طرف سه ماه از زمان دريافت مدارك و امكانات لازم از مراجع مربوطه ، امور گزينش افراد موضوع اين قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتايج را اعلام نمايد در موارد عدم تكميل ظرفيت ، حوادث غير مترقبه اين مدت حداكثر تا دو ماه با موافقت هيأت عالي گزينش قابل تمديد است.
تبصره 1- گزينش نيروهاي غير رسمي و غير ثابت اعم از روزمزد ، قراردادي ، پيماني و عناوين مشابه در چارچوب اين قانون و بر طبقدستوالعملي كه با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و توسط هيأت عالي تهيه و تنظيم مي گردد ، خواهد بود ولي در هر صورت صدور احكام استخدامي تا مرحله قطعي اعم از رسمي يا ثابت با نظر گزينش خواهد بود در غير اين صورت هر گونه پرداخت وجه غير قانوني است.
تبصره 2- همكاري با گزينش كشور در صورت عدم وجود پست سازماني به عنوان تصدي بيش از يك پست تلقي نخواهد شد.
ماده 17- وزارت اطلاعات و كليه دستگاههاي اجرايي و قضايي و نيروي انتظامي ، سازمانهاي حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح مكلفند در رابطه با گزينش افراد همكاريهاي لازم را با هيأت عالي و هيأت مركزي گزينش اعمال و اطلاعات مورد نياز را حداكثر ظرف مدت 2 ماه با رعايت قوانين و مقررات با طبقه بندي مربوطه در اختيار قرار دهند.
ماده 18- آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط هيأت عالي گزينش با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب كميسيون مشترك آموزش و پرورش و امور اداري استخدامي مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ 14/6/1374 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/6/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
تاریخ به روز رسانی: 1397/09/24
تعداد بازدید: 698
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal